Konsultacja z doradcą:

Jak oczyszczalnie biologiczne przyczyniają się do redukcji odpadów?

Oczyszczalnie biologiczne to aktualnie podstawowy element dbania o środowisko i zarządzania odpadami kanalizacyjnymi. Te zaawansowane technologicznie obiekty wykorzystują naturalne procesy biologiczne do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ilości odpadów trafiających do środowiska.


Mechanizm działania oczyszczalni biologicznych

Podstawą działania oczyszczalni biologicznych jest wykorzystanie mikroorganizmów, takich jak bakterie i pierwotniaki, do rozkładu zanieczyszczeń organicznych i chemicznych zawartych w ściekach. Proces ten odbywa się w kilku etapach.

Na początek ma miejsce oczyszczanie mechaniczne. Ścieki są oczyszczane z grubszych zanieczyszczeń, takich jak piasek, liście i kawałki plastiku, za pomocą osadnika. Tak oczyszczone mechanicznie ścieki trafiają do reaktorów biologicznych, gdzie mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia organiczne na prostsze substancje, takie jak dwutlenek węgla i woda.

Ostatnim etapem jest oczyszczanie końcowe. Ścieki są poddawane osadzaniu w celu usunięcia resztek osadu czynnego, czyli skupisk mikroorganizmów. Oczyszczona woda może być następnie odprowadzona do rzeki lub jeziora, a osad czynny może zostać zawrócony do osadnika.

Korzyści ekologiczne stosowania oczyszczalni biologicznych

Oczyszczalnie biologiczne przynoszą wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Najważniejszą z nich jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, które nie trafiają później do rzek, mórz czy jezior. W ten sposób ekosystemy są chronione przed skażeniem, a fauna i flora może prawidłowo się rozwijać.

Oczyszczalnie biologiczne świetnie chronią przed eutrofizacją, która jest częstym problemem nieprawidłowego oczyszczania ścieków.  Nadmierna ilość związków azotu i fosforu w wodach może prowadzić do eutrofizacji, czyli nadmiernego wzrostu glonów i innych roślin wodnych. Oczyszczalnie biologiczne usuwają te substancje ze ścieków, dzięki czemu równowaga azotowa w wodach nie jest zaburzana.

Proces biologicznego oczyszczania może również redukować ilość osadów ściekowych, które muszą być potem składowane lub utylizowane. Osad czynny, czyli skupiska mikroorganizmów, można poddać kompostowaniu lub fermentacji, co pozwala uzyskać wartościowe nawozy organiczne lub biogaz.

Oczyszczone ścieki mogą być również ponownie wykorzystywane do różnych celów, takich jak nawadnianie terenów zielonych czy użycie w procesach przemysłowych. To pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na świeżą wodę i przynosi przez to dalsze korzyści dla środowiska i oszczędności.

Przykłady zastosowania w praktyce

Obecnie biologiczne oczyszczalnie są stosowane na całym świecie. Stawia się je zarówno w dużych miastach, jak i pomniejszych miejscowościach. W Polsce z powodzeniem funkcjonują biologiczne oczyszczalnie ścieków w Warszawie (Czajka), w Gdańsku (Zaspa, Brzeźna), w Krakowie (Płaszów).

Większość oczyszczalni biologicznych w Polsce wykorzystuje technologię membranową do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, a następnie wykorzystuje pozyskaną wodę do nawadniania okalających oczyszczalnie terenów zielonych. Tereny te szybko się rozwijają i obserwowane jest na nich powracanie niektórych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków wodnych, a także ryb. 

Zgodność z regulacjami prawnymi

Biologiczne oczyszczalnie ścieków pomagają w spełnieniu lokalnych i międzynarodowych norm oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska i zarządzania odpadami. W Polsce obowiązują m.in. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pitną i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie emisji do środowiska z instalacji i urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Rozporządzenie to określa dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach.

Oczyszczalnie biologiczne, spełniają powyższe normy prawne i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.

Podsumowując, oczyszczalnie biologiczne są niezbędnym obecnie elementem systemu ochrony środowiska. Pomagają w redukcji odpadów i zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka na ekosystemy. Wykorzystując naturalne procesy biologiczne do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, oczyszczalnie te pomagają w poprawie jakości wody, zmniejszeniu ilości osadów ściekowych i recyklingu wody. Stosowanie oczyszczalni biologicznych, zarówno na dużą skalę, jak i w domach jednorodzinnych, jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Zobacz również

Umiejscowienie oczyszczalni ścieków w zależności od gruntu

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, z pewnością zastanawiają się nad kilkoma istotnymi kwestiami. Z uwagi na to, że panuje wiele powszechnych opinii dotyczącymi tego, że taka instalacja wymaga dużej powierzchni i gruntów odpowiedniego rodzaju.