Konsultacja z doradcą:

Jaką oczyszczalnię wybrać do domu jednorodzinnego?

Zgodnie z przepisami prawa na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Przy braku warunków technicznych pozwalających na realizację takiej inwestycji lub ekonomicznej nieopłacalności przedsięwzięcia alternatywą pozostaje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. O rodzajach takich oczyszczalni, zaletach ich montażu, wymaganiach wodno-gruntowych i koniecznych formalnościach urzędowych piszemy w dalszej części tekstu.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Na początku trzeba zaznaczyć, że przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą mieć zgodną z przepisami prawa lokalizację na terenie posesji. Wiąże się to głównie z kwestią ochrony wód gruntowych. Projektując zatem instalację, należy uwzględnić wymagany odstęp od określonych obiektów. Żaden element oczyszczalni nie może bowiem znajdować się w odległości bliżej niż:

• 0,5 m – 3 m od przyłącza gazowego,

• 1,5 m od sieci wodociągowej,

• 2 m od drogi lub granicy działki,

• 3 m od rosnących w pobliżu drzew i krzewów,

• 15 m od studni z wodą pitną (w przypadku oczyszczalni hybrydowej odstęp ten musi wynosić przynajmniej 30 metrów),

• 1,5 m od kabli elektrycznych,

• 1 m od przewodów telekomunikacyjnych.

Wszystkie odległości należy liczyć od krawędzi pokrywy zbiornika wystającej ponad powierzchnię gruntu. Pamiętajmy ponadto, że ze względów technicznych zbiornik z osadem czynnym powinien się znajdować w odległości 5-6 metrów od budynku. Ma to zapobiec wychładzaniu się odprowadzanych ścieków, a tym samym spowolnieniu procesów ich rozkładu.

Rozważając budowę własnego systemu służącego neutralizacji wytwarzanych w domu nieczystości, warto poznać istniejące rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasadniczo można je podzielić na oczyszczalnie ekologiczne (drenażowe lub tunelowe) oraz oczyszczalnie biologiczne.

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Najpopularniejsze w Polsce oczyszczalnie przydomowe ekologiczne to te z drenażem rozsączającym. Schemat ich działania jest prosty. Najpierw ścieki trafiają rurą kanalizacyjną do osadnika gnilnego, gdzie w warunkach beztlenowych odbywa się ich wstępne oczyszczanie i rozkład części zanieczyszczeń na związki mineralne, wodę i gaz. Następnie nieczystości przedostają się poprzez studzienkę rozdzielczą do nitek drenażowych, w których zachodzi proces ich oczyszczania z udziałem tlenu. Zneutralizowane w ten sposób ścieki przesiąkają do gruntu. Ostatnim elementem drenażu rozsączającego jest studzienka zbiorcza z wentylacją, której rolą jest napowietrzanie poszczególnych drenów. Taka ekologiczna oczyszczalnia ścieków to najprostsza wersja przydomowej instalacji do neutralizowania nieczystości płynnych. Warunkami koniecznymi do montażu są tutaj: duża działka, niski poziom wód gruntowych i niezła przenikalność gleby.

Na niewielkich zaś posesjach, gdzie nie ma miejsca na duże pole filtracyjne, dobrym rozwiązaniem może się okazać oczyszczalnia tunelowa. To system podziemnych korytarzy, które rozprowadzają ścieki po całym dnie i przez rury perforowane wprowadzają je w ziemię. W porównaniu do tradycyjnych drenaży tunele filtracyjne umożliwiają kilkukrotne skrócenie długości układu rozsączania. Wynika to z ich zdolności do kumulowania dużych ilości zanieczyszczeń i powolnym rozsączeniu ich w grunt. Taka oczyszczalnia ekologiczna cechuje się również dłuższą żywotnością.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Odrębną kategorię przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią oczyszczalnie biologiczneNeutralizacja nieczystości odbywa się tutaj poprzez nasilenie naturalnych procesów samooczyszczania wód i gleb, wywołanych metodami inżynieryjnymi. W ramach tej kategorii wyróżnia się oczyszczalnię typu SBR, gdzie składający się z pięciu etapów proces neutralizacji ścieków zachodzi cyklicznie co 8,12 i 24 godziny. Drugim wariantem jest oczyszczalnia biologiczna z osadem czynnym. W tym przypadku kluczową rolę odgrywają powstające z mikroorganizmów kłaczki, które wchłaniają obecne w ściekach zanieczyszczenia organiczne i powodują ich rozkład na proste związki mineralne.  Trzecią opcją jest oczyszczalnia typu hybrydowego. Tego typu szambo biologiczne działa na zasadzie osadu czynnego i samoczyszczącego złoża biologicznego. Dzięki wykorzystaniu takiej mieszanej metody oczyszczania uzyskuje się wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń, natomiast zaawansowana automatyka zapewnia duży komfort użytkowania instalacji.

Jaka jest optymalna wielkość oczyszczalni dla czteroosobowej rodziny?

Zastanawiając się, jaka oczyszczalnia przydomowa będzie odpowiednia dla 4-osobowej rodziny, musimy przede wszystkim ustalić jej wielkość. Do określenia tego parametru pomocne będzie przeciętne zapotrzebowanie na wodę w przeliczeniu na 1 domownika. Zgodnie z wytycznymi do projektowania dla domów jednorodzinnych z pełnym wyposażeniem sanitarnym wynosi ono około 150 litrów na dobę. Przekładając tę liczbę na wielkość oczyszczalni dla 4 osób, jej dobowa pojemność powinna wynosić 600 litrów. Ważna jest także wielkość samego osadnika. W celu prawidłowego oczyszczenia ścieki muszą znajdować się w osadniku przez trzy doby. Zakładając, że w tym czasie 1 osoba wytworzy około 450 litrów nieczystości kubatura przydomowej oczyszczalni winna wynosić co najmniej 1800 litrów. Zazwyczaj jednak instaluje się osadnik o większej pojemności, ponieważ jego całkowite napełnienie nie jest wskazane.

Czy konieczne jest zgłaszanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1) montaż własnej oczyszczalni, której wydajność nie przekracza 7,5 m³ na dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków we właściwym wydziale starostwa powiatowego. Należy tego dokonać nie wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem robót, lecz nie później jak 30 dni przed uruchomieniem oczyszczalni. Jeżeli w ciągu trzech tygodni od takiego zgłoszenia nie dostaniemy decyzji odmownej (tzw. cicha zgoda), będziemy uprawnieni do wykonania instalacji w ciągu 2 lat od daty wskazanej w dokumencie jako termin rozpoczęcia prac.

Jakie są zalety przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na koniec warto jeszcze uświadomić sobie atuty posiadania oczyszczalni domowych ścieków na własnej posesji. Do głównych korzyści związanych z jej posiadaniem zalicza się:

• niewielkie koszty eksploatacji,

• brak konieczności zlecania wywozu ścieków i wynikające z tego oszczędności,

• przyjazny wpływ oczyszczalni na środowisko,

• instalacja nie generuje nieprzyjemnych zapachów, co często ma miejsce w przypadku tradycyjnego szamba.

Jeśli chcesz poznać więcej korzyści związanych z użytkowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, zapoznaj się z naszą ofertą.

Czy można zainstalować oczyszczalnię samodzielnie?

Instalacja wymaga wiedzy technicznej. Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego instalatora, aby uniknąć problemów.

Czy oczyszczalnia można rozbudować w przyszłości?

W zależności od modelu, niektóre oczyszczalnie pozwalają na rozbudowę w miarę potrzeb.

Czy oczyszczalnia wpływa na wartość nieruchomości?

Odpowiednio zainstalowana i utrzymana oczyszczalnia może wpłynąć pozytywnie na wartość nieruchomości, ponieważ stanowi dodatkowy atut ekologiczny.

Zobacz również